Листовка: Информация за потребителя

Naso-Heel S, oral drops, solution
Назо-Хил S, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка
– Ако след една седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Назо-Хил S и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Назо-Хил S
3. Как да приемете Назо-Хил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Назо-Хил S
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Назо-Хил S и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.
Остри и хронични ринити

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Назо-Хил S
– Не приемайте Назо-Хил S ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол).Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Назо-Хил S с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство
– Шофиране и работа с машини – Назо-Хил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Назо-Хил S

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно през устата. При остри състояния – първоначално по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа) през устата.
– Употреба при деца – при деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно през устата.
От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно през устата.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Назо-Хил S няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Назо-Хил S – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Назо-Хил S – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

В много редки случаи може да се появят реакции на свръхчувствителност
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Назо-Хил S

Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!
Срок на годност – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

– Какво съдържа Назо-Хил S
100 g съдържат:
Активни вещества:
Ammonium carbonicum                           D3 5 g
Arum maculatum                                       D4 5 g
Hydrargyrum biiodatum                            D8 5 g
Hydrargyrum sulfuratum rubrum            D8 10 g
Hydrastis canadensis                               D4 10 g
Lemna minor                                              D3 5 g
Lobaria pulmonaria                                   D4 10 g
Kalium bichromicum                                D5 10 g
Phosphorus                                               D6 10 g

Помощни вещества:
Етанол 96%
Пречистена вода
Съдържа 35 об.% алкохол
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия

– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно преразглеждане на листовката:
03.2015

Scroll to Top