Листовка: Информация за потребителя

Лимфомиозот

инжекционен разтвор

Lymphomyosot

solution for injection

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

–        Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лимфомиозот
 3. Как да използвате Лимфомиозот
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Лимфомиозот
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт, използван за подобряване на лимфния дренаж, неспецифичния имунитет и при начало на хипертрофия на лимфните възли; хронични тонзилити; тонзиларна хипертрофия и лимфен оток.

 1. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лимфомиозот

– Не приемайте Лимфомиозот, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки  на продукта.

Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия

Употреба на Лимфомиозот с храна, напитки и алкохол – няма несъвместимости.

– Бременност, кърмене и фертилитет – Няма данни хомеопатичните разрежания на съставките да имат токсичен ефект върху бременни и кърмачки. 

Шофиране и работа с машини – Лимфомиозот не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Съдържание на натрий в Лимфомиозот Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се счита, че е без съдържание на натрий.

 

 

 1. Как да приемате Лимфомиозот

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 12 г. обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

– Употреба при деца – от 2 до 5 год. възраст – ½ ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – ½ ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

От 6 до11 год. възраст – 2/3 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 2/3  ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

Начин на приложение:

Лимфомиозот може да се прилага от медицинско лице i.d. (кожно), s.c. (подкожно), i.m.(мускулно), i.v. (венозно).

 

Инструкции за отваряне на ампулата:

Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

Ако са Ви приложили повече от обичайната доза – Лимфомиозот няма доза на предозиране.

Ако са пропуснали да Ви приложат Лимфомиозот – Не трябва да се прлилага двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а се продължава по указаната схема.

Ако е спряна употребата на Лимфомиозот – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.

                                     

 1. Възможни нежелани реакции

Както всеки лекарствен продукт и този може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Teл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

 1. Как да съхранявате Лимфомиозот

Без специални условия на съхранение.

            Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност  – 5 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 1. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

– Какво съдържа Лимфомиозот

1 ампула от 1,1 ml (=1,1 g) съдържа:

Активни съставки:

Araneus diadematus                                             D 6                              0,55 mg

Calcium phosphoricum                                         D 12                            0,55 mg

Equisetum hiemale                                               D 4                             0,55 mg

Ferrum iodatum                                                   D 12                            1,10 mg

Fumaria officinalis                                               D 4                             0,55 mg

Gentiana lutea                                                      D 5                             0,55 mg

Geranium robertianum                                         D 4                             1,10 mg

Levothyroxinum                                                  D 12                            0,55 mg

Myosotis arvensis                                                D 3                             0,55 mg

Nasturtium officinale                                           D 4                             1,10 mg

Natrium sulfuricum                                              D 4                             0,55 mg

Pinus sylvestris                                                    D 4                             0,55 mg

Scrophularia nodosa                                             D 3                             0,55 mg

Smilax                                                                 D 6                             0,55 mg

Teucrium scorodonia                                            D 3                             0,55 mg

Veronica officinalis                                              D 3                             0,55 mg

Помощни вещества

Вода за инжекции                                       

Натриев хлорид                                          

 

Как изглежда и какво съдържа опаковката: Ампули от безцветно стъкло тип I (1,1 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 ампули, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

E-Mail: info@heel.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Март 2021


Scroll to Top