Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт
    Дискус, инжекционен разтвор
    Discus, solution for injection

2. Качествен и количествен състав
    1 ампула от 2,2 ml (=2,2 g) съдържа:
    Активни съставки:
    Acidum ascorbicum                        D 6 22,0 mg
    Acidum picrinicum                           D 6 22,0 mg
    Acidum silicicum                              D 6 22,0 mg
    Acidum thiocticum                           D 8 22,0 mg
    Aesculus hippocastanum                D 6 22,0 mg
    Ammonium chloratum                      D 8 22,0 mg
    Argentum metallicum                       D 10 22,0 mg
    Berberis vulgaris                                D 4 22,0 mg
    Calcium phosphoricum                     D 10 22,0 mg
    Cartilago suis                                      D 8 22,0 mg
    Cimicifuga racemosa                         D 4 22,0 mg
    Cinchona pubescens                         D 4 22,0 mg
    Citrullus colocynthis                           D 4 22,0 mg
    Coenzym A                                           D 10 22,0 mg
    Cuprum aceticum                               D 6 22,0 mg
    Discus intervertebralis suis               D 8 22,0 mg
    Embryo totalis suis                             D 10 22,0 mg
    Funiculus umbilicalis suis                  D 10 22,0 mg
    Glandula suprarenalis suis                 D 10 22,0 mg
    Hydrargyrum oxydatum rubrum         D 10 22,0 mg
    Kalium carbonicum                              D 6 22,0 mg
    Ledum palustre                                     D 4 22,0 mg
    Medulla ossis suis                                D 10 22,0 mg
    Nadidum                                                 D 6 22,0 mg
    Natrium diethyloxalaceticum               D 6 22,0 mg
    Natrium riboflavinum phosphoricum   D 6 22,0 mg
    Nicotinamidum                                        D 6 22,0 mg
    Pseudognaphalium obtusifolium          D 3 22,0 mg
    Pulsatilla pratensis                                  D 6 22,0 mg
    Pyridoxinum hydrochloricum                 D 6 22,0 mg
    Ranunculus bulbosus                              D 4 22,0 mg
    Secale cornutum                                     D 6 22,0 mg
    Sepia officinalis                                        D 10 22,0 mg
    Sulfur                                                          D 28 22,0 mg
    Thiaminum hydrochloricum                    D 6 22,0 mg
    Zincum metallicum                                   D 10 22,0 mg

За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма
     Инжекционен разтвор

4. Клинични данни
     4.1. Показания:
             Ставни нарушения и нарушения на междупрешленните дискове със и без радикуларни симптоми. Остеохондроза (например болест на
             Шоерман – Ман), хронични ставни заболявания като артрит и артроза, невралгична болка, произлизаща от гръбначния стълб

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 12 г. обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично
             При деца от 6 до 11 год. възраст 2/3 от ампулата 1-3 пъти седмично.
             От 2 до 5 год. възраст 1/2 от ампулата 1-3 пъти седмично.

     Начин на приложение:
     Дискус може да се прилага i.d. (кожно), s.c. (подкожно) или i.m.(мускулно)
     Инструкции за отваряне на ампулата:

     Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това
     счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             Както всички лекарства, Дискус може да причини нежелани реакции, въпреки че не всички ги получават.

             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества
            Вода за инжекции
            Натриев хлорид

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място, недостъпно за деца!

     6.5. Данни за опаковката
             Ампули от безцветно стъкло тип I (2,2 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки с по 5 ампули, поставени в картонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
       Март 2018

Scroll to Top