Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:
     Еuphorbium compositum S, oral drops, solution
     Еуфорбиум композитум S, перорални капки, разтвор

2. Качествен и количествен състав
     100 g съдържат:
     Активни вещества:
     Euphorbium                               D3 1 g
     Pulsatilla pratensis                   D2 1 g
     Luffa operculata                        D6 1 g
     Hydrargyrum biiodatum           D8 1 g
     Mucosa nasalis suis                 D8 1 g
     Hepar sulfuris                            D10 1 g
     Argentum nitricum                    D10 1 g
     Sinusitis-Nosode                       D13 1 g

За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма
перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Хроничен синузит, катарално възпаление на Евстахиевата тръба, серозен отит.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 10 капки на
             всеки 15 мин.(за период от 2 часа), след което – 10 капки 6 пъти дневно.

             При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
             От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

     4.3. Противопоказания
             Няма.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Този продукт съдържа 45 об.% етанол (алкохол), т.е. до 183,3 mg за доза (10 капки), равно на 4,6 ml бира или 1,9 ml
             вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол).

             Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и
             високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е
             пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             Няма.

     4.9. Предозиране
             Няма

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Няма съобщавани до този момент.

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества:
            Етанол 96%
            Пречистена вода
            Съдържа 45 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Няма специални изисквания.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.5. Данни за опаковката
             Кафява стъклена бутилка от 30 ml/кртонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер
     200000399

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
       Май 2011

Scroll to Top