Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство
Vomitusheel, oral drops, solution
Вомитусхил, перорални капки, разтвор

2. Качествен и количествен състав
100 g съдържат:
Активни вещества:
Aethusa cynapium                                 D4 10 g
Apomorphinum hydrochloricum         D6 15 g
Colchicum autumnale                           D6 25 g
Psychotria ipecacuanha                       D4 10 g
Strychnos ignatii                                   D6 30 g
Strychnos nux vomica                          D4 10 g

За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма
перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
4.1. Показания
Симптоматично лечение на гадене и повръщане

4.2. Дозировка и начин на приложение
Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния – по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа)
При деца до 3 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно. При липса на подобрение след два часа да се потърси педиатър.

4.3. Противопоказания
Няма.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване, изискващо изследване и специално лечение!
Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира и 1,27 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

4.5. Лекарствени взаимодействия
Не са известни.

4.6. Бременност и кърмене
Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани реакции
Няма.

4.9. Предозиране
Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
5.1. Фармакодинамични свойства
Хомеопатичен лекарствен продукт

5.2. Фармакокинетични свойства
Хомеопатичен лекарствен продукт

5.3. Предклинични данни за безопасност
Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
6.1.Помощни вещества
Съдържат 35 об.% алкохол

6.2. Несъвместимости
Няма съобщавани до този момент

6.3. Срок на годност
Срок на годност: 5 години
Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.4. Специални условия за съхранение
Няма специални изисквания.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.5. Данни за опаковката
Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор- капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
20010330

9. Дата на първо разрешаване за употреба
04.04.2001

10. Дата на последна редакция на текста
Ноември 2011

Scroll to Top