Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт:
     Vertigoheel, oral drops, solution
     Вертигохил, перорални капки, разтвор

2. Качествен и количествен състав:
     100 g съдържат:
     Активни вещества:
     Anamirta cocculus          D4 70 g
     Conium maculatum         D3 10 g
     Ambra grisea                    D6 10 g
     Petroleum rectificatum   D8 10 g
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма:
     перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания:
            Световъртеж от различен произход, най-вече при атеросклероза.

     4.2. Дозировка и начин на приложение:
             Обикновено 3 пъти по 15-20 капки дневно, а при пристъпоподобен световъртеж отначало по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2
             часа).

     4.3. Противопоказания:
             Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба:

             Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението.
             Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 296,3 mg за доза (20 капки), равно на 7,5 ml бира и 3,1 ml вино (при съответно 5 об.%
             и 12 об.% етанол).

             Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи
             като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

             Продуктът не е подходящ за деца.

     4.5. Лекарствени взаимодействия:
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене:
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствени реакции:
             Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции. При използването на хомеопатични продукти може да се появи временно влошаване
             на симптомите (първоначално влошаване).

     4.9. Предозиране:
             Не е приложимо

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Няма данни

6. Фармацевтични данни:
     6.1. Списък на помощните вещества:
             Съдържат 35 об.% етанол

     6.2. Несъвместимости:
             Не е приложимо

     6.3. Срок на годност:
             Срок на годност: 5 години
             Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение:
             Няма специални изисквания.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.5. Данни за опаковката:
             Кафява стъклена бутилка от 30 ml/кртонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба:
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden
8. Регистрационен номер
     200000091

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста:
       Март 2011

Scroll to Top