Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство
     Spascupreel, tablets
     Спаскуприл, таблетки

2. Качествен и количествен състав
     1 табл. съдържа:
     Активни вещества:
     Aconitum napellus                          D6 60 mg
     Amanita muscaria                          D4 15 mg
     Ammonium bromatum                  D4 30 mg
     Atropinum sulfuricum                    D6 30 mg
     Citrullus colocynthis                      D4 30 mg
     Cuprum sulfuricum                        D6 15 mg
     Gelsemium sempervirens             D6 30 mg
     Magnesium phosphoricum           D6 30 mg
     Matricaria recutita                          D3 15 mg
     Passiflora incarnata                       D2 15 mg
     Veratrum album                              D6 30 mg
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Показания
             Спазми на органите с гладка мускулатура /стомах, черва, жлъчка, матка, пикочни пътища/, както и спазми на напречно набраздената
             мускулатура /мускулни крампи/.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до
             разтварянето им. При силна болка или спазъм – по 1 таблетка през 15 мин. в продължение на 2 часа.

             При деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася върху букалната лигавица.
             От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към лайка или растения от сем. сложноцветни (Asteraceae).

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни.

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             При единични случаи може да се появят алергични кожни реакции.

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества
            Magnesium stearate

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката
             Пластмасова банка/ картонена кутия.
             Една опаковка съдържа 50 таблетки.

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     9900440

9. Дата на първо разрешаване за употреба
     30.12.1999

10. Дата на последна редакция на текста
       Юли 2011

Scroll to Top