Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство
     Lymphomyosot, oral drops, solution
     Лимфомиозот, перорални капки, разтвор

2. Качествен и количествен състав
     100 g съдържат:
     Активни вещества:
     Araneus diadematus                      D6 5 g
     Calcium phosphoricum                 D12 5 g
     Equisetum hiemale                        D4 5 g
     Ferrum iodatum                              D12 10 g
     Fumaria officinalis                         D4 5 g
     Gentiana lutea                                D5 5 g
     Geranium robertianum                 D4 10 g
     Levothyroxinum                             D12 5 g
     Myosotis arvensis                         D3 5 g
     Nasturtium officinalis                   D4 10 g
     Natrium sulfuricum                       D4 5 g
     Pinus sylvestris                              D4 5 g
     Scrophularia nodosa                     D3 5 g
     Smilax                                              D6 5 g
     Teucrium scorodonia                    D3 5 g
     Veronica officinalis                        D3 5 g
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Лимфостаза (оток) от различен произход – следоперативна, следтравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и
             хроничен тонзилит.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 15-20 капки дневно.
             При деца до 2 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно. Да се направи консултация с лекар ако симптомите проължат след приемането на
             хомеопатично лекарство повече от 2 дни.

             От 2 до 6 год. възраст – по 8 капки 3 пъти дневно.

     4.3. Противопоказания
             Да не си използва, при заболявания на щитовидната жлеза, без консултация с лекар.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 296,3 mg за доза (20 капки), равно на 7,5 ml бира и 3,1 ml вино (при съответно 5 об.%
              и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и
             високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             Макар и рядко могат да се появят алергични реакции
             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1. Помощни вещества:
             Пречистена вода
             Съдържат 35 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Няма специални изисквания.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката
             Кафява стъклена бутилка от 30 ml/кртонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер
     200000403

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста:
       03.2014

Scroll to Top