Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт
     Angin-Heel S, tablets
     Ангин-Хил S, таблетки

2. Качествен и количествен състав
     1 табл. съдържа:

     Активни вещества:

     Apis mellifica                            D4        30 mg

     Arnica montana                        D4       30 mg

     Atropa belladonna                    D4       60 mg

     Hepar sulfuris                            D6       60 mg

     Phytolacca americana              D4       30 mg

     Hydrargyrum bicyanatum         D8       30 mg

     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
    таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Ангина (възпаление на сливиците)

     4.2. Дозировка и начин на приложение
            
При възрастни и деца над 12 год. възраст обикновено 3 пъти по 10 капки дневно.
             При остри състояния – по 10 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка.
             При деца до 1 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно. При остри състояния – по 3 капки през 30мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след
             което се преминава към стандартната  дозировка. От 2 до 5 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно. При остри състояния – по 5 капки през
             30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка. От 6 до 11 год. възраст – по 7 капки 3 пъти
             дневно. При остри състояния – по 7 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава  към стандартната
             дозировка.

             Лекарството се приема поне 30 мин. преди ядене.
             При деца капките се накапват в малко вода.

     4.3. Противопоказания
              Свръхчувствителност към някоя от лекарствените или помощни съставки на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
              Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението.
              Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             
малабсорбация да не приемат този лекарствен продукт
              Поглъщането на раблетката не води до никакви вредни последствия!     

     4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
               Не са известни

     4.6. Фертилитет, бременност и кърмене
               Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
               Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствени реакция
               В някои случаи може да се увеличи слюноотделянето и в такъв случай употребата на продукта да се прекрати. Макар и рядко са
               възможни прояви на свръхчувствителност.
               Съобщаване на подозирани  нежелани реакции
               Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
               продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да всяка
               подозирана нежелана реакция чрез:
 
               Изпълнителна агенция по лекарствата
               ул. „Дамян Груев” № 8

               1303 София

               Teл.: +35 928903417

                уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:

             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1. Списък на помощните вещества
            Лактоза монохидрат
            Магнезиев стеарат              

     6.2. Несъвместимости
             Не е приложимо

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

     6.5. Данни за опаковката
             РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

      6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:
              Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Номер на разрешението за употреба
     20011222

9. Дата на първо разрешаване/подновяване на разрешението за употреба

10
. Дата на актуализиране на текста
       06.2013

Scroll to Top