Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство
     Lymphomyosot, tablets
     Лимфомиозот, таблетки

2. Качествен и количествен състав
     1 таблетка съдържа:
     Активни вещества:
     Araneus diadematus                 D6 15 mg
     Calcium phosphoricum             D12 15 mg
     Equisetum hiemale                    D4 15 mg
     Ferrum iodatum                          D12 30 mg
     Fumaria officinalis                     D4 15 mg
     Gentiana lutea                            D5 15 mg
     Geranium robertianum              D4 30 mg
     Juglans regia                              D3 15 mg
     Levothyroxinum                         D12 15 mg
     Myosotis arvensis                     D3 15 mg
     Nasturtium officinalis               D4 30 mg
     Natrium sulfuricum                   D4 15 mg
     Pinus sylvestris                          D4 15 mg
     Sarsaparilla                                D6 15 mg
     Scrophularia nodosa                D3 15 mg
     Teucrium scorodonia                D3 15 mg
     Veronica officinalis                   D3 15 mg
За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Лимфостаза (оток) от различен произход – следоперативна, следтравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и
             хроничен тонзилит.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 3 таблетки дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до
             разтварянето им.

             При деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася върху букалната лигавица.
             От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.

     4.3. Противопоказания
             Да не се използва, при заболявания на щитовидната жлеза, без консултация с лекар.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             Макар и рядко могат да се появят алергични реакции.
             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества
            Магнезиев стеарат

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката
             Пластмасова банка/ картонена кутия
             Една опаковка съдържа 50 таблетки

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     20000402

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
       10.2013

Scroll to Top