Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт
     Traumeel S, oral drops, solution
     Траумил S, перорални капки, разтвор

2. Качествен и количествен състав
     100 g съдържат:
     Активни вещества:
     Achillea millefolium                         D3 5 g
     Aconitum napellus                           D3 10 g
     Arnica montana                                D2 5 g
     Atropa belladonna                            D4 25 g
     Bellis perennis                                   D2 2 g
     Calendula officinalis                         D2 5 g
     Echinacea                                           D2 2 g
     Echinacea purpurea                          D2 2 g
     Hamamelis virginiana                       D2 5 g
     Hepar sulfuris                                    D8 10 g
     Hypericum perforatum                     D2 1 g
     Matricaria recutita                            D3 8 g
     Mercurius solubilis Hahnemanni   D8 10 g
     Symphytum officinale                      D8 8 g
За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма
     перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
     4.1. Показания
             Наранявания, като навяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи и изливи в ставите след счупвания на костите; постоперативни и
             посттравматични отоци и подувания на меките тъкани. Възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи
             и тъкани особено на опорно-двигателния апарат /тендовагинит, стилоидит, епикондилит, бурсит, хумероскапуларен периартрит/, артроза на
             тазобедрените, коленните и малките стави.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При подувания на меките тъкани – 3 пъти по 30 капки
             дневно.

             При кърмачета и деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
             От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки или свръхчувствителност към арника, лайка, бял равнец или друго
             растение от сем. Сложноцветни. По принцип ехинацея не трябва да се приема при прогресиращи системни заболявания като туберколоза,
             левкемия или левкемио-подобни заболявания, колагенноза, авто-имунни заболявания, мултиплена склероза, ХИВ инфекции, СПИН и други
             хронични вирусни заболявания.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5
             об.% и 12 б.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и
             високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             В много реки случаи могаже да се появи реакция на свръхчувствителност или алергична кожна реакция (зачервяване, оток и сърбеж) при
             пациенти, свръхчувствителни към растения от сем. Сложноцветни, т.е. Arnica, Calendula, Achillea milleflium и в такъв случай приемането на
             продукта да се спре. Кожен обрив и сърбеж, и в много редки случаи подуване на лицето, задух, замайване и понижаване на кръвното
             налягане са наблюавани след лечение с продукти, съдържащи екстракти от Echinacea.

     4.9. Предозиране
             Няма съобщени случаи

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не са провеждани предклинични изпитвания.

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества
            Пречистена вода
            Съдържат 35 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Няма специални изисквания.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

     6.5. Данни за опаковката:
             Кафява стъклена бутилка от 30 ml/кртонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма Специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     200000088

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
       Май 2011

  

Scroll to Top