Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт:
     Zeel T, tablets
     Зил Т, таблетки

2. Качествен и количествен състав:
     1 табл. съдържа:
     Активни вещества:
     Cartilago suis                                            D4 0,3 mg
     Funiculus umbilicalis suis                       D4 0,3 mg
     Embryo suis                                               D4 0,3 mg
     Placenta suis                                             D4 0,3 mg
     Rhus toxicodendron                                 D2 0,54 mg
     Arnica montana                                        D1 0,6 mg
     Solanum dulcamara                                 D2 0,15 mg
     Symphytum                                               D8 0,15 mg
     Sanguinaria canadensis                          D3 0,45 mg
     Sulfur                                                          D6 0,54 mg
     Nadidum                                                    D6 0,03 mg
     Coenzym A                                                D6 0,03 mg
     Natrium diethyloxalaceticum                 D6 0,03 mg
     Acidum silicicum                                      D6 3 mg
     Acidum alpha-liponicum                         D6 0,03 mg
     За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма:
     таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Артроза /особено гонартроза/, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

     4.2. Дозировка и начин на приложение:
             Обикновено 3-5 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.
             При деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно.
             От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.
             Над 6 год. възраст – дозата за възрастни.

     4.3. Противопоказания:
             Свръхчувствителност към Poison ivy, Arnica и/или някоя от другите съставки на продукта. Тъй като продукта съдържа Sanguinaria, да не се
             използва по време на бременност и кърмене.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Внимателно да се прилага при пациенти с настоящи или минали чернодробни заболявания и/или при едновременното приемане с
             хепатотоксични вещества.

             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.

             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

     4.5. Лекарствени взаимодействия:
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене:
             Да не се прилага по време на бременност и кърмене

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствени реакции:
             По време на лечението с продукти, съдържащи Sanguinaria, има съобщавани случаи на повишени нива на чернодробните функционални
             ензими (трансаминаза) и увеличение на серумния билирубин до лека рствено-индуцирана жълтеница (иктер; лекарствено обусловен
             токсичен хепатит), които се нормализират или понижават след прекратяване на приема на лекарството. В много редки случаи могат да се
             появят гастроентестинални усложнения или кожни реакции – до няколко дни след приема на лекарството. В единични случаи реакции на
             свръхчувствителност могат да се появят при пациенти с доказана свръхчувствителност към растения от сем. сложноцвенти (Anacardiceae,
             т.е. Arnica)

     4.9. Предозиране:
             Не е приложимо

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Няма данни

6. Фармацевтични данни:
     6.1. Списък на помощните вещества:
             Лактоза
             Магнезиев стеарат

     6.2. Несъвместимости:
             Не е приложимо

     6.3. Срок на годност:
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение:
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката:
             Пластмасова банка/ картонена кутия
             Една опаковка съдържа 50 таблетки

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
    20000102

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста:
       03.2011

Scroll to Top