Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство
     Vomitusheel S, suppositories
     Вомитусхил S, супозитории

2. Качествен и количествен състав
     1 супозитория от 2 g съдържа:
     Активни вещества:
     Aethusa cynapium                                 D2 1.1 mg
     Apomorphinum hydrochloricum          D4 1.65 mg
     Colchicum autumnale                           D4 2.75 mg
     Psychotria ipecacuanha                       D2 1.1 mg
     Strychnos ignatii                                     D4 3.3 mg
     Strychnos nux vomica                          D2 1.1 mg
     За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма
     супозитории

4. Клинични данни
     4.1. Показания
             Симптоматично лечение на гадене и повръщане

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             Обикновено, при остро настъпила симптоматика, се поставя по 1 супозитория в ректума на всеки час (до 8 пъти). След овладяване на
             острата фаза – по 1 супозитория 2-3 пъти дневно.

             За кърмачета до 6 м. – по 1 супозитория 2 пъти дневно, което не отменя необходимостта от консултация с педиатър.

     4.3. Противопоказания
             Няма.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване,
             изискващо изследване и специално лечение!

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни.

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             Няма.

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества
            Твърда маз

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 3 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Да се съхранява при температура под 25 С.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.5. Данни за опаковката
             Картонена опаковка с 12 супозитории от 2,0 g

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     20010331

9. Дата на първо разрешаване за употреба
     04.04.2001

10. Дата на последна редакция на текста
       Ноември 2011

Scroll to Top