Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт
     Vertigoheel, tablets
     Вертигохил, таблетки

2. Качествен и количествен състав
     1 табл. съдържа:
     Активни вещества:
     Anamirta cocculus             D4 210 mg
     Conium maculatum           D3 30 mg
     Ambra grisea                      D6 30 mg
     Petroleum rectificatum     D8 30 mg
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Световъртеж от различен произход, най-вече при атеросклероза.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             Обикновено 3 пъти по 3 таблетки дневно, а при пристъпноподобен световъртеж – отначало по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2
             часа). Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.


     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението.
             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
             Продуктът не е подходящ за деца.

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствени реакции
             Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции. При използването на хомеопатични продукти може да се появи временно влошаване
             на симптомите (първоначално влошаване).

     4.9. Предозиране
             Не е приложимо

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Няма данни

6. Фармацевтични данни
     6.1. Списък на помощните вещества
             Magnesium stearate 1,5 mg

     6.2. Несъвместимости
             Не е приложимо

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката
             Пластмасова банка/ картонена кутия
             Една опаковка съдържа 50 таблетки

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
    Biologische Heilmittel Heel GmbH
    Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
    D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     20000092

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
       Март 2011

Scroll to Top