Кратка характеристика на продукта

 

 1. Име на лекарствения продукт

Зил T инжекционен разтвор

Zeel T solution for injection

 

 1. Качествен и количествен състав

1 ампула от 2,0 ml (=2,0 g) съдържа:

Активни съставки:

Acidum thiocticum                                              D 8                               2,0 mg

Arnica montana                                                   D 4                           200,0 mg

Cartilago suis                                                       D 6                               2,0 mg

Coenzym A                                                         D 8                               2,0 mg

Embryo totalis suis                                               D 6                               2,0 mg

Funiculus umbilicalis suis                                     D 6                               2,0 mg

Nadidum                                                             D 8                               2,0 mg

Natrium diethyloxalaceticum                                D 8                               2,0 mg

Placenta totalis suis                                              D 6                               2,0 mg

Rhus toxicodendron                                             D 2                             10,0 mg

Sanguinaria canadensis                                         D 4                               3,0 mg

Solanum dulcamara                                              D 3                             10,0 mg

Sulfur                                                                  D 6                               3,6 mg

Symphytum officinale                                          D 6                             10,0 mg

 

Помощни вещества с известен ефект: натрий.

За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1.

 

 1. Лекарствена форма

Инжекционен разтвор

 

 1. Клинични данни

4.1. Терапевтични показания:

Артроза/остеоартрит, гонартроза, полиартроза, спондилартроза. Синдром на ротаторния маншон. Ревматични ставни заболявания.

 

4.2. Дозировка и начин на приложение

            При възрастни и деца над 12 год. обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично. При      остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към станартната     дозировка.

 

            Употреба при деца – при деца от 6 до 11 год. възраст 2/3 от ампулата 1-3 пъти        седмично. При остри оплаквания – 2/3 от ампулата дневно, след което се            преминава към станартната дозировка.

 

           Начин на приложение:

           Зил Т може да се прилага s.c. (подкожно), i.d. (кожно), i.m. (мускулно) или i.a.            (вътреставно).

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции за отваряне на ампулата:

 

Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

 

4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1

 

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението.

           

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се счита, че е без съдържание на натрий.

 

4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на

       взаимодействие

Не са известни.

 

4.6. Фертилитет, бременност и кърмене

Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

                                     

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

 

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, Зил Т може да причини нежелани реакции, въпреки че не всички ги получават.

           

           Съобщаване на подозирани нежелани реакции

            Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за           употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи   наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От   медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана    нежелана реакция чрез:

            Изпълнителна агенция по лекарствата

            ул. „Дамян Груев” № 8

            1303 София

            тeл.: +35 928903417

            уебсайт: www.bda.bg

 

4.9. Предозиране

Няма съобщавани случаи.

 

 1. Фармакологични свойства

    5.1.  Фармакодинамични свойства

            Хомеопатичен лекарствен продукт.

 

5.2. Фармакокинетични свойства

            Хомеопатичен лекарствен продукт.

 

5.3. Предклинични данни за безопасност

Не е приложимо.

 

 1. Фармацевтични данни

6.1.Помощни вещества

            Вода за инжекции                                       

            Натриев хлорид                                          

 

 6.2. Несъвместимости

Няма съобщавани до този момент.

 

6.3. Срок на годност

Срок на годност: 5 години

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

 

6.4. Специални условия за съхранение

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място, недостъпно за деца!

 

6.5. Вид и съдържание на опаковката

            Ампули от безцветно стъкло тип I (2,0 ml) с маркировка цветна точка, 2       вложки с по 5 ампули, поставени в картонена кутия.

 

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания.

 

 1. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

    Biologische Heilmittel Heel GmbH

     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

     76532 Baden-Baden, Германия

     Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

     E-Mail: info@heel.com

 

 1. Номер на разрешението за употреба

Рег. № 20180186

 

 1. Дата на първо разрешаване/подновяване на разрешението за употреба
 • Дата на първо разрешаване: 24.07.2018
 • Дата на последно подновяване:

 

 1. Дата на актуализиране на текста

Март 2021

Scroll to Top