Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт:
     Tartephedreel, oral drops, solution
     Тартефедрил, перорални капки, разтвор

2. Качествен и количествен състав
     100 g съдържат:
     Активни вещества:
     Arsenum iodatum                  D6 10.0 g
     Atropa belladonna                  D4 10.0 g
     Blatta orientalis                       D6 5.0 g
     Illicium verum                         D3 5.0 g
     Kalium stibyltartaricum        D4 10.0 g
     Lobelia inflata                         D4 5.0 g
     Naphthalinum                         D6 5.0 g
     Natrium sulfuricum               D4 10.0 g
     Psychotria ipecacuanha       D4 5.0 g
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Бронхити, вкл. астматични; непродуктивна кашлица, особено при астма и коклюш; катари на дихателните пътища

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно. При остри състояния – по 10 капки на всеки 15 мин.(за
             период от 2 часа).

             При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
             От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. Този лекарствен продукт може да не е подходящ за
             пациенти със заболявания на щитовидната жлеза. При продължителна персистираша симптоматика, задух или възпаление, или изкашляне
             на храчки или кръв се препоръчва консултация с лекар.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5
             об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и
             високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност
             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества
            Етанол 96%
            Пречистена вода
            Съдържа 35 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Няма специални изисквания.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.5. Данни за опаковката
             Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор- капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер
     20011049

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
       07.2012

Scroll to Top