КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
     Грип-Хил, таблетки
     Gripp-Heel , tablets

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
     1 табл. съдържа:

     Активни вещества:

     Aconitum napellus                    D4 120 mg
     Bryonia cretica                           D4 60 mg
     Lachesis mutus                         D12 60 mg
     Eupatorium perfoliatum           D3 30 mg
     Phosphorus                               D5 30 mg
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
     Таблетка

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ
     4.1. Терапевтични показания
             Грип и грипни инфекции и други инфекциозни заболявания, придружени с повишена температура

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             Обикновено по 1 таблетка 3-5 пъти дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. При остри оплаквания – по 1
             таблетка на всеки 15 мин. (в продължение на 2 часа).

             При кърмачета и деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася върху букалната лигавица.
             От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.
             Над 6 год. възраст – дозата за възрастни.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

     4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
             Не са известни.

     4.6. Фертилитет, бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствени реакции:
             В много редки случаи (1 на 10 000 пациента) могат да се появят алергични кожни реакции.
             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8

             1303 София
             Teл.: +35 928903417

             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

     6.1. Списък на помощните вещества
             Магнезиев стеарат

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

     6.5. Вид и съдържание на опаковката
             РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
     20000093/04.02.2000

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
     04.02.2000

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА
       04.2014

Scroll to Top