Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт
     Engystol, tablets
     Енгистол, таблетки

2. Качествен и количествен състав
     1 табл. съдържа:
     Активни вещества:
     Vincetoxicum hirundinaria           D6 75 mg
     Vincetoxicum hirundinaria           D10 75 mg
     Vincetoxicum hirundinaria           D30 75 mg
     Sulfur                                               D4 37,5 mg
     Sulfur                                               D10 37,5 mg
За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Да активира неспецифичните защитни механизми, особено в случаите на грип и вирусни заболявания

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до
             разтварянето им.

             При деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася върху букалната лигавица.
             От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

     4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
             Не са известни.

     4.6. Фертилитет, бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             При единични случаи, след приложението на Engystol, може да се появи кожен обрив и в такъв случай приложението на продукта да се
             спре и да се преоцени лечението.

             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1. Списък на помощните вещества:
             Магнезиев стеарат

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката
             РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Номер на разрешението за употреба
     20000400

9. Дата на първо разрешаване/подновяване на разрешението за употреба

10. Дата на актуализиране на текста
       06.2013

 

Scroll to Top