Кратка характеристика на продукти5

Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство
Cralonin 70g/1g/1g/100g oral drops, solution
Кралонин 70g/1g/1g/100g перорални капки разтвор

2. Качествен и количествен състав
100 g съдържат:
Активни вещества:
Crataegus                           MT 70 g
Spigelia anthelmia            D2 1 g
Kalium carbonicum          D3 1 g

За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма
перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
4.1. Показания
Неврогенни смущения на сърдечната дейност, смущения след физическо и психическо натоварване – тахикардия, екстрасистолия, тежест в сърдечната област.

4.2. Дозировка и начин на приложение
Лекарят трябва да определи дозата в съответствие с индивидуалните нужди на пациента. Обичайната доза за продължително лечение: 10-20 капки до 3 пъти дневно.

4.3. Противопоказания
Няма.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
Ако почувствате задъхване или болка в сърдечната област, която е възможно да отива към ръцете, горната част на стомаха или гърлото, или ако симптомите са съпроводени от чувство на притискане в гърдите, гадене, повръщане или изпотяване и не се подобрят в рамките на половин час, трябва да потърсите спешна лекарска помощ. Този продукт не трабва да се използва без лекарска препоръка при пациенти страдащи от сърдечна недостатъчност и не може да замени друго лекарство, предписано от лекар. Този продукт съдържа 45 об.% етанол (алкохол), т.е. до 180 mg за доза (10 капки), равно на 3,6 ml бира и 1,5 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

4.5. Лекарствени взаимодействия
Не са известни.

4.6. Бременност и кърмене
Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани реакции
Хомеопатичното първоначално влошаване при единични случаи може да доведе до краткотрайно зачервяване на лицето (флаш), тахикардия и ускоряване на сърдечния ритъм, оток или гадене, замайване и леки стомашни болки.

4.9. Предозиране
Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
5.1. Фармакодинамични свойства
Хомеопатичен лекарствен продукт

5.2. Фармакокинетични свойства
Хомеопатичен лекарствен продукт

5.3. Предклинични данни за безопасност
Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
6.1.Помощни вещества
Етанол 96%
Пречистена вода
Съдържат 45 об.% алкохол

6.2. Несъвместимости
Няма съобщавани до този момент.

6.3. Срок на годност
Срок на годност: 5 години
Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.4. Специални условия за съхранение
Няма специални изисквания.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.5. Данни за опаковката
Кафява стъклена бутилка от 30 ml/кртонена кутия.

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
200000401

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
Юли 2011

Scroll to Top