Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:
     Nervoheel N, tablets
     Нервохил N, таблетки за перорална употреба

2. Качествен и количествен състав:
     1 табл. съдържа:
     Активни вещества:
     Acidum phosphoricum             D4 60 mg
     Ignatia                                         D4 60 mg
     Sepia pfficinalis                         D4 60 mg
     Kalium bromaatum                   D4 30 mg
     Zincum isovalerianicum          D4 30 mg

3. Лекарствена форма:
     таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Показания:
             При повишена нервност и нарушения в съня, особено по време на климактериума.

     4.2. Дозировка и начин на приложение:
             Обикновено 3 пъти по 1 табл. дневно. Таблетките се поставят под езика до разтварянето им.
             При деца до 12 год. възраст продуктът да се прилага след лекарска препоръка за определяне на дозировката и схемата на лечение.

     4.3. Противопоказания:
             Свръхчувсвителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
             Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен ефект, да се преоцени лечението.

     4.5. Лекарствени взаимодействия:
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене:
             Продуктът не е противопоказан при бременни и кърмачки.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Няма

     4.8. Нежелани реакции:
             Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност.

     4.9. Предозиране:
             Няма

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Няма съобщавани до този момент.

6. Фармацевтични данни:
     6.1.Помощни вещества:
            Lactose 60 mg
            Magnesium stearate 1,5 mg

     6.2. Несъвместимости:
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност:
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение:
             Без специални условия на съхранение. След употреба опаковката да се затваря веднага.
             Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!

     6.5. Данни за опаковката:
             Пластмасова банка/ картонена кутия
             Една опаковка съдържа 50 таблетки

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа:
             Няма Специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба:
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     20040407/19.08.2004

9. Дата на първо разрешаване за употреба
     19.08.2004

10. Дата на последна редакция на текста:
        07.2020

Scroll to Top