КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
     Naso-Heel S, oral drops, solution

     Назо-Хил S, перорални капки, разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
     100 g съдържат

     Активни вещества:

     Ammonium carbonicum                         D3 5 g
     Arum maculatum                                     D4 5 g
     Hydrargyrum biiodatum                          D8 5 g
     Hydrargyrum sulfuratum rubrum          D8 10 g
     Hydrastis canadensis                             D4 10 g
     Lemna minor                                            D3 5 g
     Lobaria pulmonaria                                 D4 10 g
     Kalium bichromicum                              D5 10 g
     Phosphorus                                             D6 10 g
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
     перорални капки, разтвор

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ
     4.1. Терапевтични показания
             Остри и хронични ринити.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно през устата. При остри състояния – първоначално по 10
             капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа) през устата.

             При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно през устата.

             От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно през устата.
             Назо-Хил S се приема перорално.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
             Ако след 7 дневно приложение на продукта симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението.
             Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5
              об.% и 12 об.% етанол).

             Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи
             като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

     4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
             Не са известни и поради хомеопатичното разреждане на съставките не се очаква да има.

     4.6. Фертилитет, бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствини реакции
             В много редки случаи може да се появят реакции на свръхчувствителност
            
Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ
     6.1. Списък на помощните вещества
             Етанол 96%

             Пречистена вода

             Съдържа 35 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

             Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца

             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Няма специални изисквания.

             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

     6.5. Данни за опаковката
             Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор- капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия.

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
     Biologische Heilmittel Heel GmbH

     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
     20100062

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
     03.02.2010

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА:
       03.2015

Scroll to Top