Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:
     Hormeel SN
     Хормил SN

2. Състав:
     100 g. съдържат:
     Лекарствени вещества:
     Sepia officinalis                                                   D6 5 g
     Calcium carbonicum Hahnemanni                  D8 10 g
     Acidum nitricum                                                 D4 5 g
     Conyza canadensis                                            D3 5 g
     Viburnum opulus                                                D3 5 g
     Pulsatilla pratensis                                            D4 5 g
     Cyclamen purpurascens                                   D4 5 g
     Strychnos ignatii                                                D6 5 g
     Aquilegia vulgaris                                              D4 10 g
     Origanum majorana                                          D4 10 g
     Myristica fragrans                                              D6 10 g

3. Лекарствена форма:
     перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
     4.1. Показания:
             Функционални нарушения на менструалния цикъл; аменорея, дисменорея. Менопауза, особено в нейните начални симптоми.

     4.2. Дозировка и начин на приложение:
             Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно.

     4.3. Противопоказания:
             Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта

     4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки:
             Преди началото на лечението да се направи консултация с гинеколог.
             Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен ефект или състоянието се влоши, да се направи консултация с лекар за
             преоценка на лечението.

             Предупреждение: Този препарат съдържа 35 об.% етанол. Всяка доза (10 капки) съдържа до 0,1г. алкохол. Да се прилага след лекарска
             препоръка при чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания. Може да промени или засили
             действието на други лекарства.

     4.5. Лекарствени взаимодействия:
             Няма съобщавани до този момент.

     4.6. Бременност и кърмене:
             Не е приложимо.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Няма съобщавани до този момент.

     4.8. Нежелани реакции:
             Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност.

     4.9. Предозиране:
             Няма съобщавани до този момент.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Няма съобщавани до този момент.

6. Фармацевтични данни:
     6.1.Помощни вещества:
            Етанол 96% 6,345 g
            Пречистена вода 18,655 g
            Съдържат 35 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости:
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност:
             Срок на годност: 5 години
             Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение:
             Без специални условия на съхранение. След употреба флаконът да се затваря веднага.
             Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!

     6.5. Данни за опаковката:
             Стъклен флакон/кртонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:
             Няма Специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на решението за употреба:
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер
     20030216

9. Дата на първо разрешаване за употреба
     21.03.2003

10. Дата на последна редакция на текста:
       10.2009

Scroll to Top