Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:
Hepeel N, tablets
Хeпил N, таблетки

2. Качествен и количествен състав:
1 табл. съдържа:
Активни вещества:
Chelidonium majus                          D6 30.0 mg
Citrullus colocynthis                        D6 90.0 mg
Myristica fragrans                            D4 30.0 mg
Phosphorus                                       D6 15.0 mg
Veratrum album                                D6 60.0 mg
Cinchona pubescens                       D3 30.0 mg
Lycopodium clavatum                     D3 30.0 mg
Silybum marianum                           D2 15.0 mg

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма:
таблетки

4. Клинични данни
4.1. Показания:
При функционални чернодробни нарушения

4.2. Дозировка и начин на приложение:
При възрастни и деца над 12 год. възраст обикновено по 1 табл. 3 пъти дневно. При остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки половин-един час. Да не се приемат повече от 12 таблетки дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия! При деца от 6 до 11 год. възраст обикновено по 1 табл. 2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 8 табл. дневно). При деца от 2 до 5 год възраст се приема по 1 табл. 1-2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 6 табл. дневно). При деца от 0 до 1 год. възраст – по 1 табл. дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 4 табл. дневно). Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата

4.3. Противопоказания:
Свръхчувствителност към Carduus marianus Silybum marianum други растения от сем. Asteraceae, хинин или към някоя от другите съставки на продукта.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
Заболяванията ня черния дроб изискват лекарски грижи и наблюдение. Медицинското лечение не отменя необходимостта от избягването на вредители на черния дроб (напр. алкохол). При продължителни или неясни оплаквания или при възникването на нови такива; ако имате камъни в жлъчката, запушване на жлъчните пътища или жълтеница се консултирайте със специалист.
Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.
Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен ефект или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

4.5. Лекарствени взаимодействия:
Не са известни

4.6. Бременност и кърмене:
Поради съдържанието на Cheledonium да не се използва по време на бременост и кърмене.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма

4.8. Нежелани реакции:
Възможни са прояви на свръхчувствителност като кожни алергии или треска след приемането на продукти, съдържащи хинин. В такива случаи се консултирайте със специалист. Може да се появи чувствителност към хинин или хинидин.
Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

4.9. Предозиране:
Няма

5. Фармакологични данни
5.1. Фармакодинамични свойства:
Хомеопатичен лекарствен продукт

5.2. Фармакокинетични свойства:
Хомеопатичен лекарствен продукт

5.3. Предклинични данни за безопасност:
Не е приложимо

6. Фармацевтични данни:
6.1.Помощни вещества:
Magnesium stearate

6.2. Несъвместимости:
Няма съобщавани до този момент.

6.3. Срок на годност:
Срок на годност: 5 години
Срок на годност след първо отваряне – 12 месеца
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.4. Специални условия за съхранение:
Без специални условия на съхранение. След употреба опаковката да се затваря веднага.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

6.5. Данни за опаковката:
РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:
Няма специални изисквания.

7. Производител и притежател на разрешението за употреба:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста: 10.2013

Scroll to Top