Кратка характеристика на продукта

1.Име на лекарствения продукт
    Nux vomica-Homaccord, oral drops, solution
    Нукс вомика-Хомакорд, перорални капки, разтвор
  

2. Качествен и количествен състав
    100 g съдържат:
    Активни вещества:
    Bryonia
    D2                                    0,2 g
    Bryonia D6                                    0,2 g
    Bryonia D10                                 0,2 g
    Bryonia D15                                 0,2 g
    Bryonia D30                                 0,2 g
    Bryonia D200                               0,2 g
    Bryonia D1000                              0,2 g
    Citrullus colocynthis D3                0,3 g
    Citrullus colocynthis D10              0,3 g
    Citrullus colocynthis D30              0,3 g
    Citrullus colocynthis D200             0,3 g
     Lycopodium clavatum D3              0,3 g
     Lycopodium clavatum D10            0,3 g
     Lycopodium clavatum D30            0,3 g
     Lycopodium clavatum D200          0,3 g
     Lycopodium clavatum D1000        0,3 g
    Strychnos nux-vomica D2              0,2 g
    Strychnos nux-vomica D10            0,2 g
    Strychnos nux-vomica D15            0,2 g
    Strychnos nux-vomica D30            0,2 g
    Strychnos nux-vomica D200          0,2 g
    Strychnos nux-vomica D1000        0,2 g

    За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3.Лекарствена форма
    перорални капки, разтвор 

4.Клинични данни  
    4.1. Терапевтични показания
           Лечение на чернодробни, стомашни и чревни нарушения като гадене, смущения в храносмилането, запек, подуване на корема, диария;                         симптоми, свързани с консумация на алкохол, кафе или никотин. Подпомага  естествените очистващи процеси в организма

    4.2. Дозировка и начин на приложение    
            При възрастни и деца над 12 год. възраст, обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния 10 капки всеки ½ до 1 час до 12                      пъти  дневно, след което се продължава със стандартната дозировка. 1 ml съдържа 19 капки.

            При деца до 1 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.  При остри      състояния 3 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се                  продължава със стандартната дозировка.

            От 2 до 5 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 5 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се                                  продължава със стандартната дозировка.

             От 6 до 11 год. възраст – по 7 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 7 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се                               продължава със стандартната дозировка.

       Лекарството се приема поне 30 мин. преди хранене. За деца капките се накапват в малко вода.

    4.3. Противопоказания   
            Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на      продукта.

    4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
            Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.

         Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 138 mg за доза (10 капки), равно на 4 ml бира или 2 ml вино (при съответно 5 об.% и 12           об.%  етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под  внимание при бременни или кърмачки, деца и                                 високо-рискови групи като  пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

 

   4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
           Не са известни

   4.6. Фертилитет, бременност и кърмене
            Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция на активните вещества е                                пренебрежимо малка. За съдържанието на алкохол виж т. 4.4

   4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
           Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

   4.8. Нежелани лекарствини реакции
           В много редки случаи (1 на 10.000 пациенти) могат да се появят алергични кожни реакции.

            Съобщаване на подозирани нежелани реакции

            Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да                        продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават                всяка подозирана нежелана реакция чрез:

            Изпълнителна агенция по лекарствата

            ул. „Дамян Груев” № 8             
            1303 София
            Teл.: +35 928903417
            уебсайт: www.bda.bg

   4.9. Предозиране
           Няма информация

 1. Фармакологични данни

    5.1.  Фармакодинамични свойства:
               Хомеопатичен лекарствен продукт

   5.2. Фармакокинетични свойства:
            Хомеопатичен лекарствен продукт

   5.3. Предклинични данни за безопасност:
            Не е приложимо

 1. Фармацевтични данни

     6.1. Списък на помощните вещества:

Етанол 96%                          

Пречистена вода                 

Съдържа  35 об.% алкохол

    6.2. Несъвместимости
            Няма съобщавани до този момент.

    6.3. Срок на годност
            Срок на годност: 5 години
            Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.
            Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

    6.4. Специални условия за съхранение
            Няма специални изисквания.
            Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

    6.5. Данни за опаковката
            Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-           капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия

 

    6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
            Няма специални изисквания.

 1. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба
  Biologische Heilmittel Heel GmbH
  Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

  D-76532 Baden-Baden
 1. Регистрационен номер
 1. Дата на първо разрешаване за употреба
 1. Дата на последна редакция на текста

           

Scroll to Top