Кратка характеристика на продукта 444444

Кратка характеристика на продукта

 

 1. Име на лекарствения продукт

Лимфомиозот, инжекционен разтвор

Lymphomyosot, solution for injection

   

 1. Качествен и количествен състав

1 ампула от 1,1 ml (=1,1 g) съдържа:

Активни съставки:

Araneus diadematus                                            D 6                             0,55 mg

Calcium phosphoricum                                         D 12                            0,55 mg

Equisetum hiemale                                               D 4                             0,55 mg

Ferrum iodatum                                                   D 12                            1,10 mg

Fumaria officinalis                                               D 4                             0,55 mg

Gentiana lutea                                                      D 5                             0,55 mg

Geranium robertianum                                         D 4                             1,10 mg

Levothyroxinum                                                  D 12                            0,55 mg

Myosotis arvensis                                                D 3                             0,55 mg

Nasturtium officinale                                           D 4                             1,10 mg

Natrium sulfuricum                                              D 4                             0,55 mg

Pinus sylvestris                                                    D 4                             0,55 mg

Scrophularia nodosa                                             D 3                             0,55 mg

Smilax                                                                 D 6                             0,55 mg

Teucrium scorodonia                                            D 3                             0,55 mg

Veronica officinalis                                              D 3                             0,55 mg

 

Помощни вещества с известен ефект: натрий.

За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1.

 

 1. Лекарствена форма

Стерилен, прозрачен, безцветен инжекционен разтвор.

 

 1. Клинични данни

4.1. Терапевтични показания:

            Хомеопатичен лекарствен продукт, използван за подобряване на лимфния   дренаж, неспецифичния имунитет и при начало на хипертрофия на      лимфните възли; хронични тонзилити; тонзиларна хипертрофия и лимфен           оток.

 

4.2. Дозировка и начин на приложение

При възрастни и деца над 12 г. обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава        към станартната дозировка.

– Употреба при деца – от 2 до 5 год. възраст – ½ ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – ½ ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

            От 6 до11 год. възраст – 2/3 ампула 1-3 пъти седмично. При остри     оплаквания – 2/3  ампула дневно, след което се преминава към        станартната дозировка.

Начин на приложение:

Лимфомиозот може да се прилага от медицинско лице i.d. (кожно), s.c. (подкожно), i.m.(мускулно), i.v. (венозно).

 

Инструкции за отваряне на ампулата:

Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и       разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

 

4.3. Противопоказания

            Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки  на     продукта.

 

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се счита, че е без съдържание на натрий.

      

4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на

       взаимодействие

Не са известни

 

4.6. Фертилитет, бременност и кърмене

            Няма данни хомеопатичните разрежания на съставките да имат токсичен     ефект върху бременни и кърмачки   

                                     

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

 

4.8. Нежелани лекарствени реакции

           Както всички лекарства, Лимфомиозот може да причини нежелани реакции,           въпреки че не всички ги получават.

          

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

            Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за           употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи   наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От   медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана    нежелана реакция чрез:

            Изпълнителна агенция по лекарствата

            ул. „Дамян Груев” № 8

            1303 София

            Teл.: +35 928903417

            уебсайт: www.bda.bg

4.9. Предозиране

Няма съобщавани случаи.

 

 1. Фармакологични свойства

    5.1.  Фармакодинамични свойства

            Хомеопатичен лекарствен продукт.

 

5.2. Фармакокинетични свойства

            Хомеопатичен лекарствен продукт.

 

5.3. Предклинични данни за безопасност

Ограничени данни.

 

 1. Фармацевтични данни

6.1.Помощни вещества

            Вода за инжекции                                       

            Натриев хлорид                                          

 

 6.2. Несъвместимости

Няма съобщавани до този момент.

 

6.3. Срок на годност

Срок на годност: 5 години

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

 

6.4. Специални условия за съхранение

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място защитено от деца!

 

6.5. Вид и съдържание на опаковката

            Ампули от безцветно стъкло тип I (1,1 ml) с маркировка цветна точка,          2 вложки по 5 амп., поставени в картонена кутия.

 

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания.

 

 1. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

     Biologische Heilmittel Heel GmbH

     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

     D-76532 Baden-Baden, Германия

 

 1. Номер на разрешението за употреба

Рег. №20190070

 

 1. Дата на първо разрешаване/подновяване на разрешението за употреба
 • Дата на първо разрешаване: 02.04.2019
 • Дата на последно подновяване:

 

 1. Дата на актуализиране на текста

Март 2021

Scroll to Top