Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт:
     Zeel T, ointment
     Зил Т, маз

2. Качествен и количествен състав:
     100 g съдържат:
     Активни вещества:
     Cartilago suis                              D2 0,001 g
     Funiculus umbilicalis suis         D2 0,001 g
     Embryo suis                                 D2 0,001 g
     Placenta suis                               D2 0,001 g
     Rhus toxicodendron                   D2 0,27 g
     Arnica montana                          D2 0,3 g
     Solanum dulcamara                   D2 0,075 g
     Symphytum                                 D8 0,75 g
     Sanguinaria canadensis           D2 0,225 g
     Sulfur                                           D6 0,27 g
     Nadidum                                     D6 0,01 g
     Coenzym A                                 D6 0,01 g
     Acidum alpha-liponicum          D6 0,01 g
     Natrium diethyloxalaceticum   D6 0,01 g
     Acidum silicicum                       D6 1 g
     За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма:
     маз

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания:
             Артроза /особено гонартроза/, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

     4.2. Дозировка и начин на приложение:
             Ако няма друго предписание, се нанася върху засегнатите места сутрин и вечер, напр. в областта на колянната става се втрива от мазта
             лента с дължина 4-5 см.

     4.3. Противопоказания:
             Пациенти, свръхчувствителни към Arnica, poison ivy и/или към другите съставки на лекарствения продукт.
             Бременност и кърмене.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба:
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението

     4.5. Лекарствени взаимодействия:
             Не са известни.

     4.6. Бременност и кърмене:
             Да не се използва по време на бременност и кърмене

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствени реакции:
             Цетилстеарил алкохол може да предизвика локални кожни реакции (контактен дерматит). В много редки случаи може да предизвика
             реакция на свръхчувствителност и/или алергична кожна реакция.

     4.9. Предозиране:
             Не е приложимо

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Няма данни

6. Фармацевтични данни:
     6.1. Списък на помощните вещества:
             Етанол 96%
             Пречистена вода
             Емулгиращ цетилстеарил алкохол (тип A)
             Парафин, течен
             Бял мек парафин
             Консервиращо вещество: 12,8 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости:
             Не е приложимо

     6.3. Срок на годност:
             Срок на годност: 3 години
             Срок на годност след отваряне на опаковката – 12 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение:
             Няма специални изисквания.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката:
             Туба, съдържаща 50g маз / картонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба:
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     20000094

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста:
       03.2011

Scroll to Top