Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт
     Klimakt-Heel, tablets
     Климакт-Хил, таблетки

2. Качествен и количествен състав
     1 табл. съдържа:
     Активни вещества:
     Lachesis mutus                          D12 90.0 mg
     Sanguinaria canadensis            D6 30.0 mg
     Sepia officinalis                          D4 30.0 mg
     Simarouba cedron                     D4 30.0 mg
     Stannum metallicum                D12 60.0 mg
     Strychnos ignatii                       D4 30.0 mg
     Sulfur                                          D4 30.0 mg
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Оплаквания, дължащи се на климактериума

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             Обикновено по 1 таблеткa 3 пъти дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението.
             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не е приложимо

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствени реакции:
             Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност.
             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране:
             Не е приложимо

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни:
     6.1. Списък на помощните вещества:
             Магнезиев стеарат

     6.2. Несъвместимости:
             Не е приложимо

     6.3. Срок на годност:
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение:
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката:
             РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     20011227

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста:
       07.2012

Scroll to Top