Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт:
     Phosphor-Homaccord, oral drops, solution
     Фосфор-Хомакорд, перорални капки, разтвор

2. Качествен и количествен състав
     100 g съдържат:
     Активни вещества:
     Argentum nitricum                D10 0.3 g
     Argentum nitricum                D30 0.3 g
     Argentum nitricum                D200 0.3 g
     Paris quadrifolia                   D6 0.3 g
     Paris quadrifolia                   D10 0.3 g
     Paris quadrifolia                   D30 0.3 g
     Paris quadrifolia                   D200 0.3 g
     Phosphorus                          D10 0.4 g
     Phosphorus                          D30 0.4 g
     Phosphorus                         D200 0.4 g
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     перорални капки, разтвор

4. Клинични данни
     4.1. Терапевтични показания
             Пресипналост, ларингит, фарингит

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно. При остри състояния – първоначално по 10 капки на
             всеки 15 мин. (за период от 2 часа).

             При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
             От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.
             Продължителната употреба на продукта (няколко месеца) трябва да бъде проследявана от специалист

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5
             об.% и 12 об.% етанол).

             Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи
             като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

     4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
             Не са известни

     4.6. Фертилитет, бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани лекарствини реакции
             В много редки случаи може да се появят реакции на свръхчувствителност
             Съобщаване на подозирани нежелани реакции
             Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
             продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
             всяка подозирана нежелана реакция чрез:

             Изпълнителна агенция по лекарствата
             ул. „Дамян Груев” № 8
             1303 София
             Teл.: +35 928903417
             уебсайт: www.bda.bg

     4.9. Предозиране
             Няма

5. Фармакологични свойства
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Не е приложимо

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества:
            Етанол 96%
            Пречистена вода
            Съдържа 35 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.
             Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Няма специални изисквания.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката
             Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор- капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden

8. Номер на разрешението за употреба
     20011050

9. Дата на първо разрешаване/подновяване на разрешението за употреба

10. Дата на актуализиране на текста
       06.2013

 

Scroll to Top